Aqua Lung专业潜水镜


                                                    项目名称:AQUA LUNG专业潜水镜

                                                    项目客户:香港天秀国际有限公司

                                                    项目时间:2014年

                                                    项目周期:3个月

                                                    项目内容:方案设计 外观设计 结构设计 样机制作


西安子竹工业设计之潜水镜01

西安子竹产品设计之潜水镜02

西安子竹外观设计之潜水镜03

西安子竹结构设计之潜水镜04

西安子竹工业设计产品设计之潜水镜05
西安子竹工业设计外观设计之潜水镜06